Zápis dětí do mateřských škol - Liberec
0. fáze - před začátkem vydávání žádostí
Počet vypsaných volných míst:716Počet mateřských škol:32
 • 0. Základní informace od 1.1.2018
 • 1. Vydávání žádostí 3. 4. – 2. 5. 2018
 • 2. Sběr žádostí 3. 5. 2018
 • 3.Vyhodnocování žádostíod 9. 5. 2018

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018-2019

I. fáze - vydávání žádostí prostřednictvím webové aplikace (3. dubna 2018 - 2. května 2018)

II. fáze - sběr žádostí - zápis (3. května 2018) 

Více informací o jednotlivých fázích přijímacího řízení a organizaci zápisů do mateřských škol zřizovaných statutárním městem Liberec budou zveřejněny od 1. 3. 2018

Děti, které již docházejí do mateřských škol zapsaných ve školském rejstříku (zřizovaných statutárním městem Liberec, příp. jiným zřizovatelem) a v této docházce budou pokračovat i po 1. září 2018, absolvovat zápis samozřejmě nemusí.

Předškolní vzdělávání a povinnosti vyplývající ze školského zákona 

Předškolní vzdělávání se oganizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve pro děti od 2 let.

Pro děti narozené do 31. 8. 2013 je předškolní vzdělávání povinné (§ 34 odst. 1 školského zákona).

Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na státní občany ČR a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů. Dále se povinné předškolní vzdělávání vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

V případě, že zákonný zástupce nepřihlásí dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání podle § 34a odst. 2, dopustí se přestupku, za který může být uložena pokuta až do výše 5 000 Kč.

Jiné způsoby plnění povinností předškolního vzdělávání:
 1. individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy,
 2. vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální,
 3. vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky.

Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání 1. nebo 3. způsobem, je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli vybrané spádové mateřské školy. Oznámení je povinen učinit v den sběru přihlášek, popřípadě nejpozději do konce měsíce května 2017.

Zákonný zástupce dítěte, které je individuálně vzděláváno, je povinen zajistit účast dítěte u ověření úrovně osvojování dovedností v jednotlivých oblastech, které určuje rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. 

 

Zápis do speciálních tříd

Vedle zápisu do běžných tříd budeme organizovat i zápis do tna).říd speciálních, které poskytují vzdělávání a péči dětem se smyslovým, tělesným, rozumovým, závažným logopedickým, kombinovaným postižením či autismem.  Do speciálních tříd mohou být děti zapsány dle § 16 odst. 9 školského zákona výhradně na doporučení školských poradenských zařízení, které vychází z doporučení pediatrů nebo odborných lékařů. 

Máte-li ve své péči dítě s postižením, které dle vašeho názoru vyžaduje malý kolektiv (obvykle 10 až 14 dětí ve třídě), pravidelná cvičení vedoucí k odstranění vady nebo její kompenzaci a každodenní péči speciálních pedagogů, nechte zaznamenat tuto skutečnost do zprávy o celkovém zdravotním stavu dítěte nebo do zvláštního doporučení, které vám vydá školské poradenské zařízení (Pedagogicko-psychologická poradna, Speciálně pedagogické centrum).

Více informací poskytnou ředitelé mateřských škol, ve kterých jsou umístěny speciální třídy.

Mateřské školy se speciálními třídami jsou rozmístěny po celém Liberci. Obvykle se specializují na konkrétní postižení a jsou pro speciálně pedagogickou péči vybaveny i přístrojově. Abychom vám usnadnili práci, připojujeme seznam mateřských škol zřizovaných statutárním městem Liberec, ve kterých jsou speciální třídy. Kontakty a specializace těchto tříd naleznete v záložce SEZNAM ŠKOL v informacích o mateřské škole:

 • Mateřská škola "Korálek", Liberec, Aloisina výšina 645/55, příspěvková organizace (3 běžné třídy + 1 speciální třída)
 • Mateřská škola "Motýlek", Liberec, Broumovská 840/7, příspěvková organizace (5 běžných tříd + 2 speciální třídy)
 • Mateřská škola "Klubíčko", Liberec, Jugoslávská 128/1, příspěvková organizace (3 běžné třídy + 1 speciální třída)
 • Mateřská škola, Liberec, Klášterní 466/4, příspěvková organizace (6 běžných tříd + 5 speciálních tříd)
 • Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace (1 běžná třída + 2 speciální třídy)
 • Mateřská škola "Klíček", Liberec, Žitná 832/19, příspěvková organizace (3 běžné třídy + 1 speciální třída)

Jak zápis do základní školy probíhá?

1.
Vydávání žádostí
3. 4. – 2. 5. 2018
 
2.
Sběr žádostí
3. 5. 2018
 
3.
Přijímací řízení
od 9. 5. 2018

Spádová škola

Pro určení spádové školy je rozhodné místo trvalého pobytu dítěte
(§ 36 odst. 5 školského zákona).

Informace

Dle školského zákona garantuje obec přijetí dítěte do mateřské školy v posledním roce před zahájením školní docházky (zde platí povinnost přihlásit své dítě zároveň i pro rodiče). Obec je povinna přijmout také děti, které nejpozději k 31. 8. 2018 dovrší věk 3 let. Podmínkou je samozřejmě účast na vyhlášeném zápisu. 

Jaké jsou cíle projektu?

 1. Zajištění transparentnosti přijímání dětí do mateřských škol zřizovaných statutárním městem Liberec.
 2. Poskytnutí rodičům online informací o umístění jejich dítěte v seznamech žádostí do mateřských škol.
 3. Zjednodušení administrace zápisů do mateřských škol.
 4. Poskytnutí zpětné vazby městu, zřizovatelům a dalším spolupracujícím institucím.